Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach serwis informacyjny
informacje
 • Statut jednostki
 • Struktura jednostki
 • Schemat struktury organizacyjnej jednostki
 • Regulamin organizacyjny jednostki
 • Regulamin bibliotek publicznych gminy Bobrowniki
 • Zarządzenia
 • Zarządzenie nr GOK/0161/1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy
 • Przetargi
  Konkursy
  ZAPYTANIA OFERTOWE
  RODO
  NABORY
  Program GCKiS
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RODO

    Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

   

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

   

  1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury
  i Sportu w Bobrownikach reprezentowane przez Dyrektora GCKiS, adres siedziby: ul. Sienkiewicza 121A, 42-583 Bobrowniki;

  2. Z administratorem – Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach można skontaktować się poprzez e-mail: gok@bobrowniki.pl ,telefonicznie:

  32 287 43 08, oraz pisemnie na adres siedziby Administratora;

  3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: gok@bobrowniki.pl;

  4. Podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej (Art. 6 RODO) i okresie przetwarzania danych osobowych;

  5. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  6. Odbiorcą danych osobowych może być Gminne Centrum Kultury i Sportu
  w Bobrownikach lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych lub inni administratorzy realizujący obowiązki ustawowe;

  7. Administrator w uzasadnionych prawem przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

  8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale
  III RODO;

  9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

  10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

  11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  a od powołania przez Sejm będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-12-17
    opracował Marcin Gajdzik dnia 2020-12-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra