Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach serwis informacyjny
informacje
 • Statut jednostki
 • Struktura jednostki
 • Schemat struktury organizacyjnej jednostki
 • Regulamin organizacyjny jednostki
 • Regulamin bibliotek publicznych gminy Bobrowniki
 • Zarządzenia
 • Zarządzenie nr GOK/0161/1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy
 • Przetargi
  Konkursy
  ZAPYTANIA OFERTOWE
  RODO
  NABORY
  Program GCKiS
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI

    Regulamin organizacyjny Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach

  Regulamin organizacyjny Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.


  Lista załączników
  1. Regulamin
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2018-11-19
    opracował Marek Tarski dnia 2018-11-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach

   I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

   - Ustawy z dnia 25 października 1991 r. „ o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami).

   - Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.”o bibliotekach” tekst jednolity Dz.U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późniejszymi zmianami).

   - Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach nadanego Uchwałami Rady Gminy w Bobrownikach : Nr XXIV/162/ 97 z dnia 21 lutego 1997 r., XXXIV/229/97 z 29 grudnia 1997 r., Nr IV/42/11 z 27 stycznia 2011 r.

  2. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

   

  1. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Gminy Bobrowniki, w skład której

   wchodzą sołectwa:

   - Bobrowniki,

   - Dobieszowice,

   - Myszkowice,

   - Rogoźnik,

   - Sączów,

   - Siemonia,

   - Twardowice,

   - Wymysłów.

   

  1. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w Bobrownikach, przy ul. Sienkiewicza 121A i w jego skład wchodzą następujące placówki:

   - Filia w Dobieszowicach, przy ul. Kościuszki 23,

   - Filia w Rogoźniku, przy ul. Kościuszki 56,

   - Filia w Sączowie, przy ul. Wolności 61 A,

   - Filia w Siemoni, przy ul. 1 Maja 3,

   - Biblioteka Publiczna w Bobrownikach, przy ul. Sienkiewicza 121 A,

   - Biblioteka Publiczna w Dobieszowicach, przy ul. Kościuszki 23,

   - Biblioteka Publiczna w Rogoźniku, przy ul. Kościuszki 69,

   - Biblioteka Publiczna w, Sączowie, przy ul. Wolności 61 A,

   - Biblioteka Publiczna w Siemoni, przy ul. 1 Maja 3.

   

   5. Przy Ośrodku działa Rada Programowa, która jest organem doradczym Ośrodka .

   

   

   II CELE I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH.

  1. Celem ustawowym Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach jest prowadzenie działalności kulturalnej jako zadania własnego o charakterze obowiązkowym.

  2. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach prowadzi działalność:

   a) kulturalną,

   b) biblioteczną,

   c) polegającą na gromadzeniu materiałów i opracowywaniu tekstów do biuletynu informacyjnego,

   d) gospodarczą.

   a) Działalność kulturalna.

  Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury w zakresie działalności kulturalnej należy:

   

  1. pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz kultywowanie i współtworzenie jej wartości.

  2. organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych.

  3. prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

  4. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

  5. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

  6. rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy.

  7. współpraca z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i upowszechnianiu kultury oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy.

  8. wykorzystywanie w działalności Ośrodka wolontariatu.

  9. integracja przedstawicieli różnych środowisk artystycznych oraz rozwijanie indywidualnych talentów artystycznych w drodze realizacji projektów wspólnych.

   b) Działalność biblioteczna.

   

  W zakresie działalności bibliotecznej zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest:

   

  1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

  2. udostępnianie materiałów bibliotecznych, wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

  3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

  4. popularyzacja książki i czytelnictwa, w tym: organizowanie konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań z autorami, organizowanie promocji książki.

  5. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

  6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury oraz organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych czytelników.

   

  c) Działalność gospodarcza.

   

  Zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi odrębnymi przepisami, Ośrodek Kultury prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Ośrodka.

  Działalność gospodarcza Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach polega między innymi na:

  1. organizowaniu odpłatnych (biletowanych) imprez kulturalno - artystycznych.

  2. wynajmowaniu pomieszczeń na zasadzie umowy o najem na organizowanie kursów (języków obcych oraz konferencji,szkoleń, sympozjów itp.)

  3. wynajmowaniu pomieszczeń w celu organizowania imprez biesiadnych i okolicznościowych.

  4. odpłatnym udostępnianiu mieszkańcom Gminy biuletynu informacyjnego i pobieraniu ustalonych należności za umieszczane w nim reklamy.

   

   

  III STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

  W BOBROWNIKACH.

   

   

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach składa się z komórek organizacyjnych (jednostek filiarnych oraz samodzielnych stanowisk pracy).

  2. Organem zarządzającym Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bobrownikach jest jego Dyrektor, który zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

   Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bobrowniki, który wykonuje także wszystkie czynności wynikające z umowy o pracę oraz z zakresu prawa pracy.

  3. Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który wykonuje również w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

  4. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i jego Filii opiera się na zasadzie jednoosobowego, służbowego podporządkowania Dyrektorowi Ośrodka i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

   

  IV ZAKRES UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA GMINNEGO

  OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH.

   

   

  1. Dyrektor odpowiada za uzyskane przez instytucję kultury wyniki finansowe i merytoryczne.

  2. Dyrektor upoważniony jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach wynikających z zakresu zadań statutowych.

  3. Dyrektor jest bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrownikach.

  4. Dyrektor nadaje ogólny kierunek działalności i sprawuje nad tą działalnością bezpośredni nadzór.

  5. Dyrektor wykonuje zadania w zakresie:

   - pełnej realizacji celów i zadań statutowych,

   - należytej organizacji pracy,

   - należytego spełniania przez pracowników obowiązków służbowych, przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poż.,

   - koordynacji działalności wewnętrznej Ośrodka ze wszystkimi filiami i bibliotekami w terenie,

   - podejmowania inicjatyw dotyczących zadań merytorycznych, organizacyjnych, dochodowych i gospodarczych,

   - przestrzegania i realizacji uchwał, zarządzeń i wytycznych władz samorządowych.

  6. W celu spełnienia zadań zawartych w punkcie 5, Dyrektor upoważniony jest do:

   - udzielania pomocy merytorycznej i konsultacyjnej filiom i zespołom artystycznym w ramach posiadanej kadry instruktorskiej ,

   - organizowania pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej dla bibliotek,

   - podejmowania decyzji w sprawach: zakupów, eksploatacji majątku Ośrodka i jego fili w świetle obowiązujących przepisów,

   - kontrolowania pracy zatrudnionych pracowników zgodnie z przydzielonymi im zakresami obowiązków,

   - decydowania o sposobie załatwienia spraw, jeżeli przekraczają one kompetencje pracowników Ośrodka i jego filii.

   

   

  V ZAKRES DZIAŁANIA I PODSTAWOWE ZADANIA PRACOWNIKÓW GMINNEGO

  OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH.

    

   Zakres działania instruktorów merytorycznych.

    

  1. Działalność kulturalną w poszczególnych filiach prowadzą i koordynują instruktorzy, wykonując swoje zadania zgodnie z opracowanym, comiesięcznym, obowiązującym programem zadań i przedsięwzięć kulturalnych.

  2. Instruktor pełni funkcje: animatora, koordynatora i organizatora działalności kulturalnej w danym środowisku lokalnym.

  3. W zakresie realizacji zadań administracyjno-gospodarczych współpracuje on ściśle z Dyrektorem Ośrodka.

  4. Ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt, a także wyposażenie placówki.

  5. W zakresie zamierzeń programowych współpracuje z: instruktorami sekcji artystycznych, placówkami oświatowymi, organizacjami oraz stowarzyszeniami, działającymi w środowisku lokalnym.

  6. Prowadzi pełną dokumentację swojej pracy merytorycznej oraz inwentarza powierzonej mu placówki.

  7. Do głównych zadań instruktorów filii należy:

   - planowanie pracy z uwzględnieniem czynnego uczestnictwa w kulturze wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy,

   - nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy ze szkołami i przedszkolami w zakresie realizacji programu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,

   - prowadzenie działalności w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez tworzenie i prowadzenie w filiach Ośrodka zespołów artystycznych, kół i sekcji zainteresowań,

   - umożliwienie mieszkańcom Gminy wypowiedzi twórczej (plastycznej, fotograficznej, tanecznej, wokalnej, muzycznej, literacko – poetyckiej, itp.) poprzez organizowanie: festiwali, konkursów, wystaw i spotkań,

   - sporządzanie kwartalnych planów pracy i sprawozdań z działalności placówki.

   

   Zakres działania bibliotekarzy.

    

  1. Działalność biblioteczną w poszczególnych Bibliotekach Publicznych, będącymi filiami Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach prowadzą bibliotekarze, wykonując swoje zadania zgodnie z obowiązującym programem działania biblioteki.

    

  2. Bibliotekarze działają na zasadzie bezpośredniego podporządkowania służbowego

   Dyrektorowi Ośrodka Kultury w Bobrownikach oraz Koordynatorowi Bibliotek, będącymi filiami Ośrodka.

   W zakresie organizacji pracy biblioteki są oni zobowiązani do:

   - opracowywania rocznych i kwartalnych planów pracy z uwzględnieniem działalności kulturalno – oświatowej, sporządzania półrocznych i kwartalnych sprawozdań dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach oraz opracowywania statystyk dotyczących czytelnictwa,

   - odpowiedzialności za majątek bibliotek, jego zabezpieczenia oraz wykorzystywania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

   - dbałości o porządek i estetyczny wygląd pomieszczeń bibliotecznych.

  W zakresie gromadzenia zbiorów:

   - planowania zakupu księgozbioru,

   - analizowania struktury posiadanych zbiorów,

   -prowadzenia ewidencji wpływów i ubytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   -przeprowadzania selekcji, kontroli i skontrów książek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  W zakresie udostępniania zbiorów:

   - udostępniania zbiorów bibliotecznych zgodnie z postanowieniami regulaminu dla czytelników w godzinach ustalonych dla bibliotek,

   - prowadzenia rejestracji czytelników i wypożyczeń zbiorów bibliotecznych oraz sporządzania zestawień: dziennych, miesięcznych, rocznych,

   - bieżącego monitowania czytelników – dłużników, przetrzymujących zbiory ponad ustalony termin,

   - udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych oraz prowadzenia poradnictwa czytelniczego,

   - prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych.

  W zakresie popularyzacji czytelnictwa do:

   - organizowania różnych form działalności kulturalno – oświatowej, spotkań z pisarzami, ludźmi kultury i nauki, konkursów czytelniczych, kiermaszy książek, wystaw zbiorów bibliotecznych.

    

   Zakres działania Koordynatora Bibliotek Publicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach .

    

  Do zakresu działania Koordynatora Bibliotek Publicznych należy:

    

  1. koordynowanie pracy Bibliotek i odpowiedzialność za realizację ich zadań.

  2. koordynowanie działalności Bibliotek Publicznych w zakresie udostępniania materiałów bibliotecznych mieszkańcom.

  3. koordynowanie prac nad opracowywaniem projektów do funduszy europejskich, służących poprawie realizacji zadań Bibliotek.

  4. opracowywanie rocznych analiz z działalności Bibliotek Publicznych.

  5. doradztwo w sprawach gromadzenia materiałów bibliotecznych.

  6. organizacja i koordynacja pracy informacyjnej Bibliotek Publicznych.

  7. tworzenie jednolitego systemu informatycznego.

  8. pomoc instrukcyjno – metodyczna.

  9. doradztwo w zakresie usług świadczonych przez Biblioteki.

  10. pośrednictwo we wszystkich formach doskonalenia i kształcenia zawodowego bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotekach Publicznych.

  11. koordynacja planów pracy Bibliotek, prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej z ich działalności.

  12. pośrednictwo w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji z zewnętrznych systemów informacyjnych.

  13. współdziałanie i nadzór w zakresie gromadzenia i udostępniania księgozbioru.

  14. usprawnianie obsługi czytelników.

  15. przygotowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji z realizacji zadań Bibliotek.

  16. usprawnianie organizacji, metod i form pracy Bibliotek.

  17. wykonywanie zadań przekazywanych do realizacji przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

  18. zabezpieczanie imprez czytelniczych i kulturalnych w materiały niezbędne do ich realizacji, udzielanie pomocy merytorycznej oraz współdziałanie w ich realizacji

  19. pomoc instrukcyjno – metodyczna Bibliotekom Publicznym Gminnego Ośrodka Kultury.

  20. bieżąca współpraca z Biblioteką Śląską w Katowicach oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie.

  21. koordynacja planów pracy Bibliotek, prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej z działalności Bibliotek.

  22. dokonywanie przekazu elektronicznego rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (program płatnik) na podstawie dokumentów sporządzonych przez księgowość Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

    

   

   

   Zakres działania Głównego Księgowego.

    

   Zależność służbowa

  1. Pani Genowefa Nikodem podlega bezpośrednio i odpowiada za wykonywanie obowiązków służbowych przed Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

  2. II Zakres obowiązków

    

  3. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Bobrownikach zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) i rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz.1223).

  4. Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych.

  5. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

  6. Bieżące przestrzeganie terminowego regulowania akceptowanych zobowiązań środkami pieniężnymi.

  7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych

   i finansowych z planem finansowym.

  8. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

  9. Sporządzanie list płac pracowników Ośrodka.

  10. Dokonywanie rozliczeń składek ZUS i FP.

  11. Zgłaszanie, wyrejestrowywanie i dokonywanie zmian w danych osób ubezpieczonych w ZUS , będących pracownikami, jak i Zleceniobiorcami w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrownikach.

  12. Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej zasiłków chorobowych wraz z ustalaniem ich wysokości.

  13. Naliczanie podatku od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych oraz terminowe ich odprowadzanie.

  14. Sporządzanie rozliczeń podatkowych oraz sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS.

  15. Opracowywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu Ośrodka Kultury

   w Bobrownikach .

  16. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań i rocznego bilansu.

  17. Właściwe zabezpieczanie dokumentów i dokumentacji księgowej.

  18. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących prowadzenie rachunkowości (m.in. : zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dowodów księgowych, czy instrukcji zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji),

   a wydawanych przez Dyrektora Ośrodka w drodze zarządzenia.

  19. Przygotowywanie projektów budżetu: Ośrodka Kultury i Bibliotek Publicznych wraz z harmonogramem wydatków.

  20. Opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu wraz z ich analizą.

  21. Opracowywanie informacji finansowych na posiedzenia Komisji Rady Gminy Bobrowniki.

  22. Wydawanie pracownikom zaświadczeń potwierdzających ich wynagrodzenie.

  23. Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań.

  24. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Ośrodek Kultury w Bobrownikach.

  25. Bieżąca kontrola prawidłowości wpłat i wydatkowania gotówki podjętej z banku przez kasjera Ośrodka wraz z bieżącym nadzorem prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez podległych pracowników.

  26. Terminowe oraz prawidłowe rozliczanie inwentaryzacji, a także osób materialnie odpowiedzialnych.

  27. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku.

  28. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

  29. Uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

  30. Troska o powierzony majątek.

  31. Przestrzeganie obowiązującego czasu pracy.

  32. Zabezpieczanie i przestrzeganie tajemnicy służbowej.

  33. Znajomość przepisów ustawy o: finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.

  34. Przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  35. Należyta organizacja pracy.

  36. Przestrzeganie i wykonywanie zarządzeń oraz poleceń Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

    

   III Odpowiedzialność na powierzonym stanowisku

    

   1. W sprawach finansowych główny księgowy reprezentuje instytucję kultury na zewnątrz , dbając o jej dobrą kondycję finansową , umożliwiającą realizację zadań statutowych.

   Dodatkowo pełni zastępstwo podczas nieobecności Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

   2. Dowodem dokonania przez głównego księgowego kontroli wewnętrznej każdej operacji gospodarczej jest jego podpis złożony na dokumentach tejże operacji.

   Złożenie podpisu na dokumentach oznacza , że nie zgłasza on zastrzeżeń do legalności i rzetelności dokumentu, który ją potwierdza, posiada środki na pokrycie jej kosztów , gdyż mieści się ona w planie finansowym Ośrodka Kultury.

   3. Główny księgowy ma prawo odmówić wykonania polecenia Dyrektora Ośrodka , jeśli stwierdzi jego niezgodność z obowiązującym prawem.


   Zakres działania kasjera Gminnego Ośrodka Kultury.

    

  Do zakresu działania stanowiska kasjera należy:

  1. prowadzenie kasy Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

  2. ponoszenie odpowiedzialności materialnej za właściwe zabezpieczenie środków finansowych i innych wartości.

  3. podejmowanie kwot pieniężnych oraz wpłacanie do właściwego Banku dochodów własnych Gminnego Ośrodka Kultury.

  4. bieżące i terminowe sporządzanie raportów kasowych.

  5. wypłacanie wszelkich należności na podstawie zatwierdzonych przez Głównego Księgowego i Dyrektora Ośrodka dokumentów.

  6. prowadzenie druków ścisłego zarachowania.

  7. odpowiedzialność za stan magazynu materiałowego oraz należyte magazynowanie powierzonych materiałów.

  8. wykonywane poleceń Głównego Księgowego.

    

   Zakres działania głównego specjalisty do spraw kadr i administracji.

    

   Do zakresu działania stanowiska głównego specjalisty do spraw kadr i administracji należy:

  1. prowadzenie dokumentacji akt osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

  2. prowadzenie dokumentacji pracowniczej, tj. list obecności, kartotek urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy.

  3. wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych.

  4. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.

  5. sporządzanie planów urlopowych.

    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2015-08-14
    opracował Marek Tarski dnia 2015-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra