Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach serwis informacyjny
informacje
 • Statut jednostki
 • Struktura jednostki
 • Schemat struktury organizacyjnej jednostki
 • Regulamin organizacyjny jednostki
 • Regulamin bibliotek publicznych gminy Bobrowniki
 • Zarządzenia
 • Zarządzenie nr GOK/0161/1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy
 • Przetargi
  Konkursy
  ZAPYTANIA OFERTOWE
  RODO
  NABORY
  Program GCKiS
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  STATUT JEDNOSTKI

    Statut Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach

  Statut Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.


  Lista załączników
  1. Statut Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach
    udostępnił Marcin Gajdzik dnia 2020-10-07
    opracował Marek Tarski dnia 2018-12-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach

  Rozdział 1.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1.

  Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach został utworzony na mocy uchwały Nr XI/52/76 Gminnej Rady Narodowej w Bobrownikach z dnia 30.09.1976r.

  § 2.

  Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity -Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
  4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
  5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).
  6. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity- Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).
  7. Innych właściwych aktów prawnych oraz niniejszego Statutu.

  § 3.

  Ośrodek prowadzi działalność kulturalną jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

  § 4.

  Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Bobrowniki, w skład której wchodzą sołectwa: Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice, Wymysłów.

  § 5.

  Siedziba Ośrodka mieści się w Bobrownikach przy ulicy Sienkiewicza 121A, a w skład Ośrodka wchodzą filie w: Dobieszowicach, Rogoźniku, Sączowie, Siemoni.

  § 6.

  Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz działających w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

  § 7.

  Ośrodek używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

  Rozdział 2.
  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

  § 8.

  Do podstawowych zadań Ośrodka należy prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, a w szczególności:

  1. Pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz kultywowanie i współtworzenie jej wartości.
  2. Edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę.
  3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
  4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
  5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
  6. Popieranie wartościowych inicjatyw społeczno - kulturalnych środowiska.
  7. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  8. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
  9. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
  10. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
  11. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
  12. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
  13. Koordynacja całokształtem działalności kulturalnej w gminie.
  14. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie biuletynu informacyjno-kulturalnego.
  15. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
  16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i upowszechnianiu kultury oraz kreowaniu wizerunku gminy.
  17. Wykorzystywanie w działalności Ośrodka wolontariatu.
  18. Integracja przedstawicieli różnych środowisk artystycznych, oraz rozwijanie indywidualnych talentów i artystycznych zadań twórczych w drodze realizacji projektów wspólnych.

  § 9.

  Według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Ośrodka.

  Rozdział 3.
  NADZÓR, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

  § 10.

  1. Nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury sprawuje Rada Gminy Bobrowniki.
  2. Do pracowników zarządzających Ośrodkiem w imieniu Pracodawcy należą: Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i Główny Księgowy.
  3. Dyrektora zatrudnia, zwalnia Wójt Gminy, który wykonuje również w stosunku do Dyrektora wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.
  4. Pracowników zatrudnia, zwalnia Dyrektor, który wykonuje również w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

  § 11.

  1. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
  2. Wynagrodzenie osób zarządzających w imieniu Pracodawcy ustalane jest w oparciu o przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wynagrodzenie pozostałych pracowników ustalane jest w oparciu o przepisy obowiązujące w sieci placówek upowszechnienia kultury oraz zakładowy Regulamin wynagradzania.

  § 12.

  Szczegółową organizację Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

  § 13.

  1. W Ośrodku działa Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach, zwana dalej „Radą Programową”.
  2. Rada Programowa jest organem doradczym Organizatora i Ośrodka.
  3. Rada Programowa składa się z 5 członków, powoływanych przez Wójta Gminy na 2 letnią kadencję spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Ośrodka, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.
  4. Członkowie Rady Programowej powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
  5. Rada Programowa opiniuje programy działalności Ośrodka oraz wyraża opinię w sprawach przekazanych jej do zaopiniowania przez Wójta Gminy i Dyrektora.
  6. Rada Programowa może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Organizatora oraz Dyrektora w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz organizowania i prowadzenia działalności.
  7. Dyrektor przedkłada Radzie Programowej do zaopiniowania roczne sprawozdania z działalności programowej i na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej inne sprawozdania i informacje.
  8. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

  § 14.

  Przy Ośrodku oraz jego filiach mogą działać: towarzystwa kultury oraz fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Rozdział 4.
  ZASADY FINANSOWANIA OŚRODKA

  § 15.

  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji upowszechniania kultury.

  § 16.

  Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

  § 17.

  Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy Bobrowniki.

  § 18.

  1. Fundusze Ośrodka lokowane są na własnym rachunku bankowym.
  2. Do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych Ośrodka upoważniony jest jego Dyrektor.

  § 19.

  1. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
  2. Przychodami Ośrodka są dotacje z budżetu Gminy Bobrowniki, wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
  3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Rada Gminy Bobrowniki w uchwale budżetowej.

  Rozdział 5.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 20.

  Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Bobrowniki. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie określonym dla jego nadania.

  § 21.

  Podział, likwidacja Ośrodka lub jego filii może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy Bobrowniki.

  § 22.

  Statut Ośrodka wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2015-08-14
    opracował Marek Tarski dnia 2015-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra