Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach serwis informacyjny
informacje
 • Statut jednostki
 • Struktura jednostki
 • Schemat struktury organizacyjnej jednostki
 • Regulamin organizacyjny jednostki
 • Regulamin bibliotek publicznych gminy Bobrowniki
 • Zarządzenia
 • Zarządzenie nr GOK/0161/1/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy
 • Przetargi
  Konkursy
  ZAPYTANIA OFERTOWE
  RODO
  NABORY
  Program GCKiS
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  REGULAMIN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH GMINY BOBROWNIKI

    Regulamin bibliotek publicznych gminy Bobrowniki

  Prawo korzystania z Biblioteki Publicznej ma charakter powszechny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  § 1.  1. Korzystanie z wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne.

  2. Przy zapisie czytelnik jest zobowiązany:

   1. okazać dowód osobisty lub aktualną kartę stałego pobytu,

   2. zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania.

  3. Czytelnik potwierdzając na karcie zapisu własnoręcznym podpisem znajomość regulaminu, zezwala tym samym na przetwarzanie swoich danych osobowych w statutowej działalności Biblioteki Publicznej (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).
   Dane czytelnika wykorzystywane są przy:

   1. Egzekwowaniu zwrotu materiałów bibliotecznych (upomnienia, dochodzenie praw Biblioteki na drodze sądowej),

   2. Badaniach statystycznych (zgodnie z ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej Dz. U. Nr 88, poz. 439).

   Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.

  4. Za czytelnika nieletniego zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, którzy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w mieniu Biblioteki, spowodowane przez nieletniego.

  5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie nazwiska i adresu

   

  § 2.

   

  1. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami Gminy Bobrowniki, pobiera się kaucję zwrotną w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki.

  2. Za niektóre książki, szczególnie cenne, wskazane przez dyrektora Biblioteki od wszystkich czytelników pobiera się kaucję zwrotną.

  3. Czytelnik, który rezygnuje z korzystania z Biblioteki i zamierza wycofać kaucję, powinien poinformować o tym bibliotekę dzień wcześniej.

  4. Kaucja nie odebrana przez czytelnika po upływie roku od daty zaprzestania korzystania z biblioteki jest wpłacona na dochody Biblioteki Publicznej.

  5. Czytelnik od którego pobrano kaucję w roku poprzednim, zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej wpłaty do wysokości obowiązującej w danym roku.

   

  §3.

   

  1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 4 książki na okres 1 miesiąca.

  2. Przy wypożyczaniu dzieła wielotomowego, biblioteka wypożycza tylko 1 tom.

  3. Termin wypożyczenia książki może być przedłużony, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

  4. Biblioteka może skrócić czas wypożyczenia książek lub żądać ich zwrotu przed terminem ustalonym w pkt. 1, jeżeli są one szczególnie poszukiwane.

  5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Biblioteka nie podaje danych osobowych czytelników, którzy wypożyczyli poszukiwane pozycje.

  6. W razie braku poszukiwanej książki, czytelnik może uzyskać informacje, która z najbliższych bibliotek posiada ja w swoich zbiorach.

   

  § 4.

   

  1. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki można korzystać jedynie na miejscu.

  2. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

   

  § 5.

   

  1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

  2. Za szkody wynikłe z nie zwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

  3. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik zobowiązany jest odkupić, a o ile to niemożliwe odkupić inną nie mniejszej wartości wskazaną przez bibliotekarza. W ostatecznym przypadku czytelnik jest zobowiązany za nią zapłacić.

  4. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, biorąc pod uwagę:

   1. aktualną wartość rynkową książki,

   2. przydatność książki w placówce bibliotecznej oraz stopień trudności jej nabycia.

  5. Do całości odszkodowania włącza się koszt oprawy introligatorskiej, jeśli książka taką oprawę posiadała.

  6. Wszelkie opłaty za nie zwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych oraz za uszkodzenie, zniszczenie pobierane są na kwitariusz.

   

  § 6.

   

  1. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić książki w terminie. Za przetrzymywanie książek pobierane są opłaty.

  2. Czytelnik przetrzymujący książki ponad termin zwrotu otrzymuje upomnienie na piśmie na druku B-173 (Karta upomnienia), w następujących terminach:

   • I upomnienie po miesiącu – koszt upomnienia 5 zł.

   • II upomnienie po dwóch tygodniach od I upomnienia – kara 10 zł.

   • III upomnienie po dwóch tygodniach od II upomnienia – kara 15 zł.

   • IV upomnienie po miesiącu od III upomnienia – kara - suma kosztów upomnień I, II, III – 30 zł. + 0,20 zł. za każdy rozpoczęty tydzień od wysłania upomnienia, za każdy przetrzymywany tytuł.

  3. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów upomnień oraz opłat za przetrzymywanie książek według zasad ustalonych w cenniku opłat regulaminowych.

  4. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej.

   

  § 7.

   

  1. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i korzystania z telefonów komórkowych.

   

  § 8.

   

  1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Koordynator ds. bibliotek Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

  2. Od powyższej decyzji czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

  3. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący w danym roku cennik.

  4. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

   

  Regulamin Czytelni
  Bibliotek Publicznych Gminy Bobrowniki

   

  § 1.

   

  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.

  2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

  3. Zgłaszający się pozostawia u bibliotekarza dokument tożsamości.

  4. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić w szatni lub wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu.

  5. W czytelni zajmuje się miejsca przy dowolnym stoliku.

  6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

  7. Czytelnika, który swoim zachowaniem uniemożliwia korzystanie z czytelni innym użytkownikom, bibliotekarz ma prawo wyprosić z pomieszczenia.

   

  § 2.

   

  1. W czytelni korzystać można z czasopism i księgozbioru podręcznego.

  2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

  3. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

  4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta inny użytkownik.

  5. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.

  6. Wykorzystane materiały biblioteczne czytelnik oddaje bibliotekarzowi i otrzymuje pozostawiony dokument.

  7. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

  8. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, biblioteka informuje, w której z biblioteka na terenie gminy może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka.

   

  § 3.

   

  1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

   

  § 4.

   

  1. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

   

  § 5.

   

  1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek.

  2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia.

  3. Na sumy wpłacane z tytułu odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

   

  § 6.

   

  1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Koordynator ds. bibliotek Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

  2. Od powyższej decyzji czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

   

  Cennik opłat
  w Bibliotekach Publicznych Gminy Bobrowniki

  1. Kaucje

   Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem gminy Bobrowniki wpłaca kaucję zryczałtowaną za wypożyczenie

   1 egz.
   książki
   taśmy magnetofonowej
   płyty kompaktowej
   płyty dvd, cd

   30,00 zł

    

  2. Wysokość odszkodowania za zagubione,uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne

   Książki beletrystyczne

   30,00 zł
   lub według ceny rynkowej
   umożliwiającej zakup

   Książki naukowe i popularnonaukowe

   40,00 zł
   lub według ceny rynkowej
   umożliwiającej zakup

   Płyty dvd , cd lub mp3

   40,00 zł
   lub według ceny rynkowej
   umożliwiającej zakup

    

  3. Upomnienia

   I upomnienie

   5,00 zł.

   II upomnienie

   10,00 zł.

   III upomnienie

   15,00 zł.

   IV upomnienie

   Suma upomnień I,II i III - 30,00 zł + 0,20 zł.od jednego woluminu

   Za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu

    

  4. Kary za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

   Książki

   Od 1 woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu

   0,20 zł

   Płyty kompaktowej, płyty dvd, cd lub mp3

   Od 1 egz. za każdy rozpoczynający tydzień po terminie zwrotu

   0,50 zł

    

  5. Usługi komputerowe - wydruk z baz danych i internetu

   Wydruk czarno-biały

   1 strona a4

   0,25

   Wydruk kolorowy

   1 strona a4

   1,00

   Wydruk czarno-biały z ilustracjami

   1 strona a4

   0,50

   Wydruk z ilustracjami kolorowymi

   1 strona a4

   1,50

    

  6. Usługi kserograficzne (tylko materiały biblioteczne)

   odbitka

   1 strona A4

   0,25 zł

   odbitka

   1 strona A3

   0,50 zł

    


    

  Cennik obowiązuje od 14.02.2011r.

    udostępnił Natalia Zaporowska dnia 2015-08-14
    opracował Marek Tarski dnia 2015-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra